Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των νέων πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
α) να δραστηριοποιηθούν, μελλοντικά, επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι-διαχειριστές χαρτοφυλακίου ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Λογιστική και
(β) Χρηματοοικονομική.

 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική προσφέρει στους νέους απόφοιτους την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το Association of Chartered Certified Accountants - ACCA, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη τους ανέλιξη στον επαγγελματικό στίβο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε συνολικά δέκα (10) μαθήματα κατά την διάρκεια του Α' + Β' εξαμήνου σπουδών. Με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση (Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ενώ κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου (Γ' εξαμήνου) οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμεται ως εξής:
(α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου αντίστοιχα και
(β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ΄ εξάμηνο.